Konkursy

„WARSZAWA MOJA STOLICA” XXXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

XXXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej
2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie
3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.
4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.
5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina - format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout
6. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie :
imię i nazwisko uczestnika
wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki,
e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica /tekst oświadczenia w załączeniu/
7.Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesłać na adres :
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem ”Warszawa moja stolica”
8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2018 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
9. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2018 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży
- telefon 506 469 429 (poniedziałek-piątek godz.16 -18 )

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /imię i nazwisko/
..................................................................................................................................
dla potrzeb promocyjnych XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i wystawy „WARSZAWA MOJA STOLICA”

......................................

Podpis rodzica/ opiekuna prawnegoXX EDYCJA KONKURSU WIEDZY O LESIE

  „NIE BĘDZIE NAS CZY BĘDZIE LAS”

  2017 rok
  LAUREACI:
  I miejsce - Martyna Bagniewska kl. IV, Szkoła Podstawowa Nr 191 w Warszawie
  II miejsce - Andrzej Kępka kl. V, Szkoła Podstawowa w Markach
  III miejsce - Wiktoria Ciosek kl. IV, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku


  1. Organizator
  Pałac Młodzieży w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jabłonna.

  2. Odbiorcy
  Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

  3. Cel konkursu
  - pogłębianie wiedzy o lesie i jego ochronie,
  - kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży,
  - podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
  - stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa


  4. Tematyka z zakresu
  - biologii, geografii, ochrony przyrody, ekologii, biocenozy lasu,
  - wiedzy o parkach narodowych,
  - wiadomości z przewodników o lesie np. „Przewodnik Las” Stefana Łukomskiego (Wydawnictwo Multico) oraz „Przewodnika do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce” (Wydawnictwo Multico).

  5. Terminarz:
  - do 09,02,2017 r. ogłoszenie konkursu
  - do 8. 04. 2017 r. przyjmowanie prac konkursowych
  - do 29. 04. 2017 r. ogłoszenie listy uczestników II etapu
  - 3 lub 10. 06. 2017 r. przeprowadzenie II etapu w Nadleśnictwie Jabłonna
  Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2017 r. na adres:
  Pałac Młodzieży
  00-901 Warszawa
  Pl. Defilad 1
  lub przynieść do sekretariatu PM w godz. 10.00 – 19.00
  Na pierwszej stronie należy napisać drukowanymi literami:
  - imię i nazwisko ucznia,
  - klasę oraz wiek,
  - nazwę i adres szkoły, koniecznie z kodem pocztowym,
  - temat pracy
  Prace przesłane na I etap nie będą zwracane.


  6. Przebieg
  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
  I ETAP
  Wykonanie indywidualnie i samodzielnie pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Praca może być wykonana w dowolnej formie (mile widziane napisanie pracy na komputerze).
  O zakwalifikowaniu uczestników do dalszego współzawodnictwa decyduje komisja składająca się z przedstawicieli Pałacu Młodzieży i Nadleśnictwa Jabłonna.
  Uwaga!
  Prace skopiowane z Internetu lub nie na temat będą odrzucane.
  Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania prac w celach edukacyjnych.
  Mile widziane prezentacje multimedialne z wykorzystaniem zdjęć i filmików również osobiście wykonanych.
  Tematy:
  1. Las źródłem zdrowia-turystyczne zagospodarowanie lasu.
  Zaprojektuj w swojej okolicy ścieżkę zdrowia wraz z obiektami małej architektury na którą chętnie przychodziłyby całe rodzinny z uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu i walorów przyrodniczo-leśnych. Wykorzystaj założenie aktywnego wykorzystania lasu dla potrzeb społeczeństwa.
  2.Drugie życie drzewa- -środowisko pełne życia czyli nowe życie po śmierci Jak to się dzieje że martwe drzewo daje początek nowemu życiu, że staje się siedliskiem dla wielu roślin i zwierząt. Omów procesy zasiedlania martwego drewna w żywym lesie.
  3.Nocne życie lasu - Opisz jakie zwierzęta prowadzą nocny tryb życia, jak są do tego przystosowane jakie zmysły i zachowania rozwinęły się a jakie zanikają w stosunku do zwierząt żyjących w dzień .
  II ETAP
  Wyjazd do Leśnictwa Pomiechówka na teren przy wiacie edukacyjnej – rozwiązywanie zadań na ścieżce dydaktycznej.
  Etap przeprowadzony przez Nadleśnictwo Jabłonna 3 lub 10 czerwca 2017r. Dokładne miejsce i termin zostanie podany w terminie późniejszym.
  FINAŁ Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu II etapu. Po uroczystym zakończeniu zapraszamy na kiełbaski z ogniska.
  Zapraszamy do licznego udziału i życzymy powodzenia.
  Organizatorzy