Język angielski

  • Poziom A1-A2

    Wiek

    8-15 lat (16-25 osób w grupie) grupy początkujące i średniozaawansowane

    Wymagania

    Sprawdziany:
    PRE-A1,A1 Sprawdzian zdolności kojarzenia nowych form językowych. Test obrazkowo-werbalny A2 Sprawdzian znajomości podstawowych zwrotów i podstaw gramatyki

    Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

    • Gry i zabawy językowe rozwijające wyobraźnię i umiejętności językowe.
    • Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect.
    • Opisywanie przyszłości: be going to, Future Simple. Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous.
    • Zróżnicowane struktury językowe. Przygotowanie do nauki angielskiego w gimnazjum.
    • Rozwijanie wszystkich sprawności językowych na poziomie podstawowym.
    • Trenowanie komunikacji językowej
    Efekty

    Uczestnik potrafi udzielać informacji o sobie, swojej rodzinie, szkole, a także o swoich zainteresowaniach. Uczestnik umie posługiwać się podstawowymi strukturami językowymi i jest solidnie przygotowany do dalszej pracy nad językiem w gimnazjum.. Uczestnik potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty i korzystać z nagrań.

  • Poziom B1

    Wiek

    11-14 lat (16-25 osób w grupie) grupy początkujące i średniozaawansowane

    Wymagania

    Sprawdziany:
    test z języka angielskiego: znajomość podstawowych czasów

    Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

    • Kontynuacja – utrwalanie dotychczasowych umiejętności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie).
    • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – zakończone próbnym testem gimnazjalnym.
    • Nauka trybów warunkowych, strony biernej i mowy zależnej.
    • Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego.
    • Rozwijanie znajomości słownictwa i frazeologii.
    • Filmy popularno-naukowe „National Geographic” i prezentowanie filmów anglojęzycznych (dyskusje).
    Efekty

    Uczestnik potrafi operować codziennymi zwrotami, słownictwem; mówić o swoich zainteresowaniach i planach. Potrafi dość swobodnie prowadzić rozmowę na poziomie średnio zaawansowanym na tematy ogólne.

  • Poziom B1-B2

    Wiek

    13-17 lat (16-25 osób w grupie) grupy średniozaawansowane i zaawansowane

    Wymagania

    Sprawdziany:
    test z języka angielskiego: znajomość podstawowych czasów

    Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

    • Utrwalanie korzystania ze wszystkich angielskich czasów.
    • Zdania warunkowe 0,1,2,3 i mieszane, strona bierna wszystkich czasów i mowa zależna.
    • Transformacje, czasowniki złożone, leksyka, idiomy.
    • Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, ćwiczenia z komunikacji językowej.
    • Ćwiczenia technik egzaminacyjnych.
    • Rozszerzanie wiadomości na tematy społecznokulturowe w krajach anglojęzycznych.
    Efekty

    Uczestnik potrafi czerpać informacje z dłuższej formy językowej (czytanej, słuchanej i pisanej). Uczestnik potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie i bez większych trudności używając właściwych sformułowań. Uczestnik potrafi formułować jasne, poprawne i przejrzyście zbudowane wypowiedzi, ustne i pisemne. Uczestnik posiada poszerzoną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.