Język niemiecki

 • Poziom A1

  Wiek

  10-13 lat (16-25 osób w grupie) grupa podstawowa

  Wymagania

  Oczekiwana jest umiejętność płynnego czytania i swobodnego pisania w języku polskim, oraz znajomość podstaw gramatyki języka polskiego na odpowiednim poziomie szkolnym.
  SPRAWDZIAN – rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim n/t motywacji do nauki języka niemieckiego, skojarzeń związanych z Niemcami i Austrią oraz posiadanej wiedzy ogólnej (np. znane miasta, sławne postaci)

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Zakres materiału leksykalno-gramatycznego zawartego w podręczniku „Das ist Deutsch! Kompakt (1)” oraz tematy okazjonalne.
  • Zdobycie podstawowych informacji o krajach niemieckojęzycznych (elementy geografii, kultury, zwyczajów i życia codziennego).
  • Rozwijanie wszystkich sprawności językowych na poziomie podstawowym.
  • Podstawowe zagadnienia gramatyczne:
   • czas teraźniejszy,
   • zdania oznajmujące i pytające, przeczenia,
   • rodzajniki, zaimki osobowe i dzierżawcze.
  Efekty

  Uczestnik opanował podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne oraz umiejętność wypowiadania się w prosty sposób na tematy związane z najbliższym otoczeniem (rodzina, szkoła, przyjaciele, zainteresowania, czas wolny, plan dnia).

 • Poziom A1/A2

  Wiek

  12 - 16 lat (16-25 osób w grupie) grupa średniozaawansowana

  Wymagania

  Znajomość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie A1 (na podstawie „Das ist Deutsch! Kompakt (1)”
  SPRAWDZIAN - Test pisemny : Krótkie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące uczestnika i jego otoczenia (rodzina, szkoła, przyjaciele, dzień powszedni, czas wolny). Czas teraźniejszy

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Utrwalanie podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie A1 (zakres materiału podręcznika „Das ist Deutsch! Kompakt (2)” i tematy okazjonalne.
  • Opanowanie umiejętności relacjonowania wydarzeń z przeszłości.
  • Opanowanie nowych struktur gramatycznych m.in.:
   • o czasy przeszłe Perfekt i Präteritum (wybrane czasowniki),
   • o zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,
   • o stopniowanie przymiotników i przysłówków,
   • o czasowniki zwrotne; tryb rozkazujący,
   • o przyimki z celownikiem i biernikiem.
  • Dalsze poznawanie krajów niemieckojęzycznych
  Efekty

  Uczestnik potrafi formułować wypowiedzi na temat zdrowia, sportu, zwierząt domowych, swojego domu i obowiązków. Umie opisywać i porównywać osoby. Relacjonuje wydarzenia z przeszłości (z użyciem czasu przeszłego PERFEKT). Zasięga i udziela informacji na ulicy.

 • Poziom A2+

  Wiek

  13-17 lat (16-25 osób w grupie) grupa zaawansowana

  Wymagania

  Sprawdziany:
  Znajomość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie A1/A2 ( „Das ist Deutsch! Kompakt (2)”)
  SPRAWDZIAN – test pisemny Odpowiedzi na krótkie pytania w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt.

  Zagadnienia ogólne, zamierzone efekty

  • Utrwalanie podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie A1/A2. (zakres podręcznika „Das ist Deutsch! Kompakt (3)” oraz tematy okazjonalne).
  • Poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych .
  • Opanowanie nowych struktur gramatycznych m.in.:deklinacja przymiotnika,zdania złożone podrzędnie, czas przeszły Präteritum, czas przyszły Futur I.
  Efekty

  Uczestnik potrafi opisać osobę i wyrażać opinie, formułować wypowiedzi na temat zainteresowań kulturalnych młodzieży, wycieczek szkolnych, sposobów komunikowania się. Potrafi relacjonować wydarzenia z przeszłości w rozmowie ( w czasie przeszłym Perfekt) oraz opisywać fakty z przeszłości w formie tekstu( w czasie przeszłym Präteritum) . Informuje o planach z użyciem czasu przyszłego.

Galeria zdjęć Pracowni Modelarstwa

Modelarstwo(1)
Modelarstwo(2)
Modelarstwo(3)
Modelarstwo(4)
Modelarstwo(6)
Modelarstwo(7)
Modelarstwo(8)
Modelarstwo(9)